Wróć na stronę główną Dzwoń albo pisz... Strona główna...
Zajęcia w 8 Plus...
Egzaminy FCE/CAE...

Under construction...

Regulamin ochrony sanitarnej obowiązujący w Szkole Języków Obcych "8 Plus":


1. Rodzice i opiekunowie uczniów nie mogą wchodzić na teren szkoły, w której prowadzone są zajęcia. Wszelkie sprawy ze szkołą załatwiane będą przez telefon i internet.
2. Uczniowie powinni przychodzić na zajęcia punktualnie, nie więcej niż na kilka minut przed ich rozpoczęciem. Po zajęciach należy niezwłocznie opuścić budynek szkoły.
3. Uczniowie z objawami infekcji nie mogą uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych. W celu ustalenia sposobu nadrobienia zaległego materiału prosimy takie sytuacje zgłaszać mailowo lub telefonicznie.
4. W częściach wspólnych budynku (schody, szatnie, korytarze, toalety) obowiązuje zasłanianie ust i nosa maseczką lub przyłbicą. Nie jest to obowiązkowe w sali lekcyjnej w czasie trwania zajęć.
5. Przed rozpoczęciem zajęć należy umyć dłonie wodą z mydłem lub odkazić je płynem odkażającym.
6. W czasie całych zajęć każdy uczeń ma obowiązek siedzenia przy tym samym, osobnym stoliku, wyznaczonym przez lektora.
7. Uczniowie mają obowiązek posiadać wszystkie niezbędne przybory i nie mogą ich wypożyczać od siebie nawzajem.
8. W przypadku gdy lektor, cała grupa lub budynek szkoły zostaną objęte kwarantanną, zajęcia stacjonarne na czas jej trwania zostaną przeniesione do systemu online.
9. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem należy się stosować do ogólnych wytycznych MEN dla szkół.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Szkole Języków Obcych "8 Plus":


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, informujemy, że:

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Agnieszka Jungiewicz, prowadząca Szkołę Języków Obcych "8 Plus" z siedzibą w Sanoku, ul. Robotnicza 98, telefony 607-097-418, 665-029-393, e-mail: poczta@8plus.pl;
2) Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usług nauczania języków obcych przez Szkołę Języków Obcych "8 Plus", do czego podstawą jest umowa o nauczanie języka obcego, lub w celu zatrudnienia w Szkole Języków Obcych "8 Plus", do czego podstawą jest umowa o pracę lub umowa zlecenie;
3) odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: serwis internetowy LiveWebinar z siedzibą w Gdańsku oraz firma Microsoft (MS Teams) w zakresie prowadzenia zajęć online, biuro rachunkowe w zakresie prowadzenia dokumentacji księgowej i pracowniczej, banki w zakresie realizacji płatności, Poczta Polska S.A. lub dostawca serwisu mailowego Szkoły "8 Plus" w zakresie prowadzonej z Państwem korespondencji papierowej lub elektronicznej, oraz organy uprawnione do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
4) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich / organizacji międzynarodowych;
5) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych;
6) posiadają Państwo prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile odbywa się ono na podstawie zgody, bez wpływu jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7) mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
8) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani poddawane profilowaniu;

Dotyczy osób rejestrujących się na kursy i korzystających z usług nauczania języków obcych w Szkole "8 Plus":

9) dane osobowe nowych klientów rejestrujących się na kursy językowe będą przechowywane do 6 miesięcy, na podstawie zgody na przetwarzanie dla potrzeb naboru na kursy. Minimalne dane podane w zgłoszeniu telefonicznym, pozwalające na zorganizowanie spotkania z osobą zgłaszającą, będą przechowywane do 1 miesiąca, na podstawie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
10) dane osobowe osób uczestniczących w kursach języków obcych będą przetwarzane na podstawie umowy o naczanie języka obcego i przechowywane przez okres trwania tej umowy oraz do 12 miesięcy od zakończenia ostatniej umowy z danym klientem, z wyjątkiem danych wymienionych w punkcie 11);
11) dane wymagane przez ustawę o rachunkowości i ustawę ordynacja podatkowa (np. zawarte w przelewach bankowych i fakturach uczestników kursów), będą przechowywane do 6 lat od wystawienia zawierających je dokumentów;
12) podane przez Państwa dane osobowe są niezbędne do przygotowania i realizacji umowy o nauczanie języka obcego;

Dotyczy kandydatów do pracy, pracowników i byłych pracowników Szkoły "8 Plus":

13) dane osobowe kandydatów do pracy w Szkole Języków Obcych "8 Plus", będą przechowywane do 3 miesięcy od dnia ich otrzymania (o ile nie dojdzie do zatrudnienia kandydata), na podstawie zgody na przetwarzanie danych w celu rekrutacji;
14) dane osobowe pracowników i zleceniobiorców Szkoły Języków Obcych "8 Plus" w zakresie wymaganym przez Kodeks Pracy i przez Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji osób zatrudnionych, będą przechowywane przez okres 50 lat od ustania zatrudnienia, na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - art. 125a ust. 4;
15) dane osobowe pracowników i zleceniobiorców wymagane przez ustawę o rachunkowości i ustawę ordynacja podatkowa (np. zawarte w przelewach bankowych), będą przechowywane do 6 lat od wystawienia zawierających je dokumentów;
16) podane przez Państwa dane osobowe są niezbędne do przygotowania i realizacji umowy o pracę lub umowy zlecenia;

Partner programu Addvantage